پاسخ خود ارزیابی و نوشتن ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی

خود ارزیابی ( صفحه ی 8 ) درس اوّل

1- الف – خدا محوری و دین باوری ب – رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه ج – حضور یک پارچه و همه جانبه ی مردم

خود ارزیابی ( صفحه ی 8 ) درس اوّل

1- الف – خدا محوری و دین باوری ب – رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه ج – حضور یک پارچه و همه جانبه ی مردم 2- زیرا انقلاب اسلامی ایران بسیاری از بنیاد های فکری ، فرهنگی و معیار های ارزشی و اخلاقی جامعه را بر اساس دین و فرهنگ خودتغییر داد. 3- زیرا این آثار گنجینه ای است که آرمان های یک ملّت را در خود جای داده است و افکار و احوال آنان را به شکلی زیبا نشان داده است.

نوشتن ( صفحه ی 10 ) درس اوّل

1- خود باوری ( نهاد ) یکی از دست آورد های انقلاب است. ( گزاره )

وحدت کلمه ( نهاد ) پدیدار گشت. ( گزاره )

انقلاب ( نهاد ) کرامت انسانی را به افراد جامعه باز گرداند. ( گزاره )

2- استوار ( سست ) آزادی ( اسارت ) نظام مند ( بی قانونی ) عدالت ( نا برابری )

3- استقلال ( آزادی ) ایمان ( تقوا ) ابثار ( از خودگذشتگی ) کرامت ( بزرگی ) حماسه ( دلاوری )

4- عوامل ( عامل ) جمع فارسی ( عاملان ) آثار ( اثر ) جمع فارس ( اثر ها )

احوال ( حال ) جمع فارسی ( حال ها ) مفاهیم ( مفهوم ) جمع فارسی ( مفهوم ها )

افکار ( فکر ) جمع فارسی ( فکر ها )

5 و 6 ( مربوط به دانش آموز عزیزم است.)

--------------------------------------------------------------------------------

خود ارزیابی ( صفحه ی 12 ) درس دوم

1- به خاطر دوستی با علی و خاندان پاکش 2- با بیت شش ( شه مردان ) 3- آزاد اندیش بودن ، پاک زیستن )

نوشتن ( صفحه ی 14 ) درس دوم

1- در دوران جنگ بعضی از استان های کشور معین بودند. ( کمک رسان )

انجام کارِ خیر معیّن پاکی دل است. حُسن کار شما ، صداقتِ آن است. حَسَن دانشجوی پزشکی است.

مَکسن مهر راهی برای خانه دار شدن است. دعای خیر پدر و مادر برای ما یک مُسکّن روحی است.

۲- این بیت فردوس بایست شماره ی شش شعر ( شه مردان ) تناسب معنایی دارد.

3 و 4 ( مربوط به دانش آموز عزیزم است. )

---------------------------------------------------------------------------------

خود ارزیابی ( صفحه ی 21 ) درس سوم

1- به همراه عمو ،زن عمو و بچّه ها به راه پیمایی شرکت کرده بود. 2- سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.

3- زیرا رشادت ها ، مردانگی ها ، مقاومت ، هم دلی ها و دوستی ها را در ذهن زنده نگه می دا رد.

نوشتن ( صفحه 23 ) درس سوم

1- غلغل ، تسبیح ، به فضل خدا ، مصادف ، اعتراض ، بغض ، اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد ، دهه ی فجر و ...

2- * مادر بزرگم در روز اربعین حسینی نذری می دهد. * شعار جمعیّت در روز بیست و دوم بهمن ماه نشان از اعتقاد قلبی آنان به نظام جمهوری اسلامی ایران است. * غلغل سما ور به من آرامش می دهد.

* مادر بزرگ آخرین دانه ی تسبیح با صلوات بلند ختم می کرد.

* دهه فجر ، دهه ی حاکمیّت حق علیه ی باطل است.

3 و 4 و 5 ( مر بوط به دانش آموز عزیزم است. )

خود ارزیابی ( صفحه ی 29 ) درس چهارم

1- با بیت شماره ی چهار تناسب معنایی دارد. ( درشعر دریای خرد )

2- به دو علّت الف - وسعت ب – عمیق بودن

3- مطالعه ی شخصی وبهره گیری از افراد دانا و تحصیل کردهنوشتن ( صفحه ی 31 ) درس چهارم

1- * پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمّد ( ص ) است. * خردمند در نزد همه عزیز است.

* در جهان چیزی بهتر از دانشوری وجود ندارد. * دانش اندوزی مهتر همه ی کار ها است.

* ای انسان ، خود را به گوهر خرد آرایش بده.

2- دین پروردن ( دین ، پرورد : تکواژ های آزاد یا پایه / ن : تکواژ وابسته یا وند )

نا توانی ( نا : تکواژ وابسته یا وند / توان : تکواژ آزاد یا پایه / ی : تکواژ وابسته یا وند )

تندرست ( تن : تکواژ آزاد یا پایه / درست : تکواژ آزاد یا پایه )

خردمند ( خرد : تکواژ آزاد یا پایه / مند : تکواژ وابسته یا وند )

دانش ( دان : تکواژ آزاد یا پایه / ِش : تکواژ وابسته یا وند )

تن پروری ( تن : تکواژ آزاد یا پایه / پرور : تکواژ آزاد یا پایه / ی : تکواژ آزاد یا وند )

3- مربوط به دانش آموز عزیزم است.

4- به کمک خرد می توان به بهترین چیز ها دست یافت و هیچ دریایی به بزرگی و وسعت خرد وجود ندارد.

خود ارزیابی ( صفحه ی 38 ) درس پنجم

1- نرم ، انعطاف پذیر ، نجیب ، با ادب ، پر آزرم ، خوش رو و ...

2- صفحه ی 35 ( قسمت ورزش سه سطر )

3- مربوط به دانش آموز عزیزم است.

نوشتن ( صفحه ی 40 ) درس پنجم

1- * در بعضی از مجادله های لفظی انعطاف پذیری پاسخ مناسبی برای مخا طب است.

* عبید زاکانی در قرن هشتم لطیفه پرداز بنام بود.

* نرم خو هیچ گاه در قضاوت مردم بازنده نیست.

* ملایم طبع ، طعم شیرین زندگی را بهتر می چشد.

* دانش آموز موقّر و متین نزد همه محترم است.

* ایرانیان بسیاری از پیام های اخلاقی خود را از طریق امثال حکم به دیگران انتقال می دهند.

2- او با خود عهد بسته است هر روز کتاب تازه ای بخواند. نکته ی تازه ای کشف کند و ذهن و اندیشه اش را در افق های دور پرواز دهد.

او نمی خواهد و نمی گذارد؛ یاس ، قدم در قلبش بگذارد. امید چراغ زندگی اش است.

3- دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشا ن حالی و در ماندگی

در نومیدی بسی امید است / پایان شب سیه سپید است.

تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

4- باد ( نهاد ) گرد و غبار ( مفعول ) آورد ( فعل گذرا )

زمستان ( نهاد ) کوله بارش را ( مفعول ) زمین ( متمّم ) می گذارد ( فعل گذرا )

5- 1- کم سخن بگو ولی ارزشمند تا با کم گویی تو مردم بیشتر از سخنان با ارزشت بهره ببرند.

5- 2 - هر کسی که در مقابل راستی و صداقت بر خیزد و درصدد مبارزه با آن آید، بی شک در دام خود گرفتار می شود و نابود می گردد.

خود ارزیابی ( صفحه ی 42 ) درس ششم

1- کتاب به فروغ یک صبح

کتاب به یک عنچه

کتاب به یک مونس و همدم تشبیه شده است.

2- کتاب های مذهبی ، کتاب های تاریخی ، امثال حکم و ...

3- منظور از مقصد اصلی خود شناسی و خدا محوری

نوشتن ( صفحه ی 45 ) درس ششم

1- لطایف ( لطیفه )

یکی از کار هایی که باعث خوش حالی دل می گردد، گفتن لطیفه است.

مقاصد ( مقصد ) مقصد همه ی انسان های راستین رسیدن به خدا است. * اسرار ( سر ) سر بسیاری از پدیده های خلقت برای دانش بشری معلوم نیست.

* اخبار ( خبر ) من از دوست دوران تحصیلی ام هیچ خبر ندارم.

2- دانش چون چراغ روشنی بخش است.

دانش ( رکن اوّل ) چراغ ( رکن دوم ) روشنی بخش ( رکن سوم ) چون ( رکن چهارم )

دندان مهسا همچون مروارید سفید است.

دندان ( رکن اوّل ) مروارید ( رکن دوم ) سفید ( رکن سوم ) همچون ( رکن چهارم )

دل مادر مثل خورشید روشنایی دارد.

دل مادر ( رکن اوّل ) خورشید ( رکن دوم ) روشنایی ( رکن سوم ) مثل ( رکن ( چهارم )

پدر همچون کوه استوار است.

پدر ( رکن اوّل ) کوه ( رکن دوم ) استوار ( رکن سوم ) همچون ( رکن چهارم )

3 و 4 و 5- مربوط به دانش آموز عزیزم است.

خود ارزیابی ( صفحه ی 55 ) درس هفتم

1- بهار : فصل تجدید حیات / عروس فصل ها تابستان : فصل پختگی و کمال / فصل زرّین گندم زار ها و پر تو انوار طلایی خورشید پاییز : طبیعت غرق در رنگ های گرم / فصل رنگ آمیز ی های بدیع زمستان : زیبایی یک شب برفی / کوهستان های پوشیده از برف

2- بهار : فصل کودکی و نو جوا نی پاییز : زمان جوانی تابستان : زمان پختکی و کمال زمستان : سنّ پیری و کهولت

3- بیت : برگ در ختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

با جمله ی زیر ارتباط معنایی دارد.

در طبیعت همه چیز دست در دست هم به سوی مقصد یگانه می شتابند و دستی توانا و مهربان ( = منظور خداوند بزرگ است. ) این دست ها را با هم ، صمیمی و همراه می کند.

نوشتن ( صفحه ی 58 ) درس هفتم

1- زرّین ، سیمین ، نمکین / خنده ، ناله ، بهاره / خوبی ، خوردنی ، بدی

2- شنیدم : ماضی ساده / اوّل شخص / مفرد / بن ماضی / م = شناسه

می شنویم : مضارع اخباری / اوّل شخص / جمع / بن مضارع / یم = شناسه

خواهند شنید : فعل آینده / سوم شخص / جمع / بن ماضی / ند = شناسه

3- درس های 3 و 4 و 5 مر بوط به دانش آموز عزیزم

خود ارزیابی ( صفحه ی 61 ) درس هشتم

1- خداوند بی نیاز، منزا از نقش ، ملک العرش ، تعالی ، مبرّا از جفت

2- بیت : دارای دو گیتی مَلِک العرش خدایی / کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

با آیه ی « اللّه الصّمَد » تناسب معنایی دارد ؟

3- زیرا زمین نماد آفرینش خداوند در دنیای مادّی است و آسمان نماد معنویّت و دنیای روحانی است.

نوشتن ( صفحه ی 63 ) درس هشتم

1- او خود را مبرّا از کار های بد می داند. خداوند هیچ انباز و شریکی ندارد.

دیدن زیبایی های شگرف ما را به یاد عظمت خداوند می اندازد. خداوند منزّه و پاک است.

مناظر معمور برای جذب گردش گر مناسب است. صورتگر این جهان بزرگ خداوند بلند مرتبه است.

2 - انسان نباید سطحی نگر باشد و همه چیز را با دیدِ مثبت ببیند.

3- در مورد معادل های فارسی رجوع شود به نکته درس هشتم

4- بیت دارای آرایه های حس تعلیل ، استعاره مکنیّه و جان بخشی به اشیا و تناسب است.

5- خداوند کریم ، خداوند توانا ، غفّار ( آمرزنده ) ستّار ( پوشاننده ی عیب )

رحمان ( بخشنده ) ناصر ( یاری کننده )

خود ارزیابی ( صفحه ی 68 ) درس نهم

1- آرامش دهنده ی روح زنان و زینت مردان است. / انسان را رو سفید می کند / انسان را به مقام و مرتبه ی بزرگ می رساند / دل انسان را شاد می کند و او از غم و رنج آزاد می سازد.

2- بیت مولانا با بیت زیر تناسب معنایی دارد.

بی ادب می شود از فیض الهی محروم / خویش را می کند از جهل و شقاوت معدوم

3- مر بوط به دانش آموز مهربانم

نوشتن ( صفحه ی 70 ) درس نهم

1- تکلیف و وظیفه ی ما درس خواندن و احترام به پدر و مادر است.

جهل،یگانه عامل شقاوت و بد بختی انسان است.

زینت مردان عقل است.

نافرمانی از پدر و مادر انسا ن را معدوم می کند.

هیچ کسی از فیض الهی بی بهره نیست.

طرب و شادی به اندازه باعث جوانی دل می گردد.

2- صلح : آشتی ( مترادف ) جنگ ( مخالف ) زیبا : قشنگ ( مترادف ) زشت ( مخالف )

محروم : بی نصیب ( مترادف ) دارا مند ( مخالف )

خا لص : پاک ( مترادف ) نا پاکی ( مخالف )

لذّت : دل نشین ( مترادف ) نا خوشایند ( مخالف )

3- از مولانا

4 و 5 – مربوط به دانش آموز مهربانم

خود ارزیابی ( صفحه ی 74 ) درس دهم

1- آگاهی نداشتن از مهارت های زندگی و عدم بهره گیری از فرصت ها و تجارب بزرگان

2- زیرا در هر سفر به مهارت هایی لازم است و برای کم کردن و دشوار ی های آن، باید با مراحل فراز و نشیب آن آگاه شویم.

3- ار تباط موثّر ؛ یعنی ار تباط درست و سنجیده با دیگران

نوشتن ( صفحه ی 76 ) درس دهم

1- راه طولانی هدفم را با اراده ی قوی خود طی می نمایم.

مهارت های زندگی را باید سرمشق خود قرار داد.

عقربه ها را می شمارم و به گذر عمر می اندیشم.

عاطفه را از یاد نخواهم برد.

او مراسم چشن تولّد خود را به خوبی گرفت.

باید واقعیّت ها را در زندگی پذیرفت.

2- او در صحن مدرسه دوید ( ناگذر ) او خود را به دوستش رسانید ( گذرا )

ما نامه ای به دوست خود نوشتیم. ( گذرا ) آن ها به خانه رسیدند. ( ناگذر )

+ نوشته شده در دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 15:12 توسط arya |